ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden van Monique Fan Nailstylist & Academy

Versie geldig vanaf 05-10-2016

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Monique Fan Nailstylist & Academy en op iedere tussen Monique Fan Nailstylist & Academy en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van  Monique Fan Nailstylist & Academy. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Monique Fan Nailstylist & Academy behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Monique Fan Nailstylist & Academy erkend.

1.4 Monique Fan Nailstylist & Academy garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Als de producten op voorraad zijn vindt verzending binnen 48 uur plaats. In veel gevallen voor 14:00 uur besteld (op geopende dagen) de volgende dag in huis.

2.3 Producten die niet op voorraad zijn worden doorgaans binnen 7 dagen geleverd. Mocht dit niet haalbaar zijn nemen wij contact met u op.

2.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Monique Fan Nailstylist & Academy bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.5 Aan de leveringsplicht van  Monique Fan Nailstylist & Academy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Monique Fan Nailstylist & Academy  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Monique Fan Nailstylist & Academy. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Monique Fan Nailstylist & Academy zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt  Monique Fan Nailstylist & Academy binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

< > of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen< > die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

< > goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
de levering van losse kranten en tijdschriften

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Monique Fan Nailstylist & Academy, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Monique Fan Nailstylist & Academy . Monique Fan Nailstylist & Academy houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Monique Fan Nailstylist & Academy respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Monique Fan Nailstylist & Academy maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Monique Fan Nailstylist & Academy) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Monique Fan Nailstylist & Academy. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Monique Fan Nailstylist & Academy gegrond worden bevonden, zal  Monique Fan Nailstylist & Academy de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Monique Fan Nailstylist & Academy bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Monique Fan Nailstylist & Academy) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Monique Fan Nailstylist & Academy gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Monique Fan Nailstylist & Academy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5  Monique Fan Nailstylist & Academy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens  Monique Fan Nailstylist & Academy in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Monique Fan Nailstylist & Academy en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Monique Fan Nailstylist & Academy zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Monique Fan Nailstylist & Academy slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Monique Fan Nailstylist & Academy. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Monique Fan Nailstylist & Academy kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Monique Fan Nailstylist & Academy en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Monique Fan Nailstylist & Academy op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2  Monique Fan Nailstylist & Academy behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Monique Fan Nailstylist & Academy gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1 Monique Fan Nailstylist & Academy is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Monique Fan Nailstylist & Academy alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Monique Fan Nailstylist & Academy  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Monique Fan Nailstylist & Academy gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Monique Fan Nailstylist & Academy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Monique Fan Nailstylist & Academy  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan nagels of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Monique Fan Nailstylist & Academy aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Monique Fan Nailstylist & Academy zolang de afnemer de vorderingen van Monique Fan Nailstylist & Academy uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Monique Fan Nailstylist & Academy wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Monique Fan Nailstylist & Academy geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Monique Fan Nailstylist & Academy of een door Monique Fan Nailstylist & Academy aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Monique Fan Nailstylist & Academy haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Monique Fan Nailstylist & Academy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Monique Fan Nailstylist & Academy

Cursus en opleidingen

13.1 Voor veel trainingen wordt een externe educator ingehuurd. Annuleren van alle soorten trainingen is alleen mogelijk 14 dagen voor de startdatum.
Annuleren is niet mogelijk tijdens een training, of een training waarbij er een externe educator voor ingehuurd is.
Wilt u annuleren dan bent u het volledige bedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk een ander voor jou in de plaats naar de training te laten gaan. Betaald u in termijnen, en wenst u toch te stoppen met de opleiding/training of cursus dan bent u alsnog het restant bedrag verschuldigd. Dit dient per direct betaald te worden.

13.2 Regels mbt de opleidingen:
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen cursist en Monique Fan Nailstylist & Academy en is geldig zolang de opleiding, cursus, training op workshop duurt.
– Inschrijving zal plaatsvinden dmv aanmelding per email, aan de balie, via facebook, whatsapp, website, of inschrijfformulier. Hierdoor verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, en de algemene voorwaarden voor de opleidingen.
– De cursist heeft 14 dagen bedenktijd.

13.3 Lesdagen:
– Alle lessen starten om 9.00 en eindigen om 15:30 incl 30 min lunchpauze, tenzij anders is aangegeven.
– Cursisten 15 min voor start training aanwezig om alles klaar te zetten, en evt wat drinken. Is dit niet mogelijk vanwege file, of ongeluk, dan melden via whatsapp of telefonisch. Tot 10.00 is het mogelijk aan te sluiten tot de training, na 10:00 is dit niet meer mogelijk en zal er een afspraak gemaakt worden om de training in te halen.

13.4 Inhalen lessen:
– De cursist is is overeengekomen alle lesdagen te volgen. Tijdens de Allround opleiding kunnen er max 2 dagen te verzetten. Heeft de cursist meer dagen verzet, dan kan het zijn dat de inhalen dagen op een later moment zal plaatsvinden dan de opleidingsduur. Hiervoor geldt dan ook een administratiekosten van €25,- per verschoven les.

13.5 Lesgeld:
– Om definitief deel te nemen aan de vooraf ingeschreven training, dient u zich schriftelijk aan te melden. Daarna ontvangt u een factuur voor de materialen en/of totale kosten, deze dient 2 weken voor start van de training betaald te worden. Het lesgeld kan de cursist in 3 delen betalen, dit gebeurt in gezamenlijk overleg, het betaaloverzicht ontvangt de cursist bij de factuur.

13.6 Annuleren:
Besluit u binnen 14 dagen (na versturen inschrijving) toch te annuleren, dan kan dit kosteloos. Annuleren kan alleen schriftelijk of per mail.
Annuleren binnen 2 weken voor de start van de opleiding/cursus heeft u geen recht op restitutie van de training.

13.7 Lespakketen:
Monique Fan Nailstylist & Academy heeft diverse lespakketten, en bevatten voldoende producten om tijdens de les mee te werken, en om thuis te trainen. Alle producten worden besproken en gebruikt in de les. De lespakketten ontvangt u tijdens de eerste lesdag. Tijdens de opleiding werkt u alleen met uw eigen materialen.

13.8 Modellen:
Tijdens de trainingen werken de cursisten met modellen, of op eigen nagels. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de modellen. Geen model, is geen geldige reden om de les niet te volgen.
Regel tijdig de modellen.

13.9 Docenten:
Monique Fan is een ervaren nagelstyliste en docent, en garandeert een juiste trainingswijze.

13.10 Vooropleiding:
Voor de trainingen en opleidingen is geen vooropleiding noodzakelijk, mits anders staat aangeven bij de opleiding.
maar voor de beste resultaten is het van belang dat de praktijkonderdelen thuis goed geoefend wordt. dit bedraagt ongeveer 5 uur training per week.

13.11 Examen:
2x per jaar worden er op locatie examens georganiseerd waaraan de cursist kan deelnemen. De cursist moet binnen 2 jaar het examen afgelegd hebben. Is dit niet mogelijk, laat dit dan zsm weten. Haalt u het examen niet, dan heeft u 1 jaar na start van de opleiding de mogelijkheid om aan te sluiten tot de cursus groep. Dit gebeurt na overleg, om te voorkomen dat de groep te groot wordt. Zo waarborgen wij onze trainingen.

13.12 Klachten opleiding:
Bent u tevreden,  vertel het dan verder. Maar heeft u een klacht, meldt dit dan binnen 10 dagen na het constateren van de klacht, en meldt dit schriftelijk dmv een email aan de directie van Monique Fan Nailstylist & Academy. Binnen 14 dagen ontvangt u een reactie (met uitsluitsel tijdens vakantieperiode of andere sluitingen)
Klachten zullen ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. De klachten worden geregistreerd en voor een termijn van 2 jaar bewaard.

14 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Monique Fan Nailstylist & Academy en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Monique Fan Nailstylist & Academy er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter

15. Noodzakelijke sluiting:
Zal de Academy noodzakelijk gesloten worden vanwege overheidsadviezen, of door onvoorziene omstandigheden, dan zullen de trainingsdagen verzet worden.

Monique Fan Nailstylist & Academy is de officiële distributeur van het gehele productassortiment van Diva, Anole, Crystal Nails, Moyra, MarilyNails, Victoria Vynn, By Djess, Barbicide.

Monique Fan Nailstylist & Academy
Christiaan Huygensstraat 13A
2665 KX
Bleiswijk

www.moniquefan.nl
info@moniquefan.nl